ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Цей Документ є публічною офертою, згідно з якою Виконавець (Фізична особа – підприємець Семенов Даніїл Владиславович, юридична адреса Донецька обл., Краматорський р-н, місто Дружківка, вул.Депутатська, будинок 119) пропонує особам, що бажають отримати послуги і мають технічну можливість для їх отримання (далі – «Користувачі»), приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг.

Будь-якій дії Користувача, спрямовані на придбання Курсів та/або Навчальних матеріалів на web-сайті education.spaceberry.studio (далі – «Сайт») є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче.

Політика конфіденційності є невід'ємною частиною укладеного договору та регулює особливості обробки Виконавцем персональних даних Користувача. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Курс – сукупність навчальних матеріалів, розміщених на Платформі, які згруповані відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.2 Навчальні матеріали – розміщені на Платформі презентації, інтерактивні матеріали, відеозаписи тощо.

1.3 Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсів та/або Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

1.4. Платформа – спеціалізоване програмне середовище для створення онлайн курсів EducateMe, за допомогою якого, Виконавець надає послуги Користувачеві.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в наданні доступу Користувачеві до Курсів та/або Навчальних матеріалів через Особистий кабінет протягом дії договору, а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Цей Договір є укладеним з моменту акцепту публічної оферти.

3.2 Акцепт підтверджує, що Користувач повністю приймає всі умови Договору.

3.3. Після акцепту Виконавець може звʼязатися з Користувачем для отримання необхідної інформації, організації оплати курсів та/або Навчальних матеріалів, а також з інших питань.

3.4 Сторони домовились, що Виконавець може надсилати Користувачу додаткові документи, передбачені Законом України «Про електронну комерцію».

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній веб сторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2 Користувач оплачує послуги шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, які використовує Виконавець.

4.3 Оплата послуг здійснюється у національній валюті України – гривні, а у випадках, дозволених чинним законодавством та за наявності згоди Сторін, з використанням іншої валюти.

4.4 У випадку надання доступу до Курсів та/або Навчальних матеріалів повністю або частково сплачені Користувачем кошти не повертаються.

4.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами.

4.6 Виконавець може надавати знижки на ціну Курсу та/або Навчальних матеріалів. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали, а також використанням месенджерів, телефону або інших засобів звʼязку.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Сайті. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів.

5.2 Дата початку та закінчення Курсу зазначаються на веб сайті Платформи чи рекламних матеріалах.

5.3 Послуги вважаються наданими в момент надання доступу до Курсу та/або Навчальних матеріалів.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Обов’язки Виконавця:

6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.1.2 Надавати Користувачеві доступ до придбаних ним Курсів та/або Навчальних матеріалів щонайменше протягом 1 (року) з моменту їх придбання.

6.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може включати консультації щодо користування функціоналом Сайту чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.

6.2 Обов’язки Користувача:

6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та не відтворювати іншим чином Навчальні матеріали.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1 Усі права на Сайт, належать Виконавцеві.

7.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали та будь-який інший контент, розміщений на Сайті, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.3 Виконавець може використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Курсів та/або Навчальних матеріалів та їх особистого некомерційного використання.

7.5 Користувач не має права використовувати будь-які обʼєкти права інтелектуальної власності у інший спосіб, ніж той що передбачений цим Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Сторони несуть відповідальність відповідно до положень чинного законодавства та цього Договору.

8.2. У випадку порушення Виконавцем зобовʼязань, передбачених пп. 6.2.2 цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості доступу до Курсу та/або Навчальних матеріалів.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту  акцепту Публічної оферти та діє протягом періоду, в якому Користувач має доступ до Особистого кабінету.

10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором.10.2 Користувач має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору до моменту оплати Курсів та/або Навчальних матеріалів. Після оплати Курсів та/або Навчальних матеріалів одностороння відмова Користувача від цього Договору не допускається.

10.3 Виконавець може припинити цей Договір та припинити доступ до всього Сайту або його частини в односторонньому порядку шляхом повідомлення Користувача за 1 (місяць) місяць. В цьому випадку доступ Користувача до особистого кабінету зберігається протягом 1 (одного) року з моменту оплати Курсу та/або Навчальних матеріалів.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

11.3 У разі виникнення будь-яких запитань Користувач може звʼязатися з  Виконавцем, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Виконавця education@spaceberry.studio.